HEITMANN Środek do czyszcz. piekarników, grilli i szyb kominkowych 400 ml

INDEX: 1010149

Aktywna piana działa zarówno na zimno jak i na gorąco. Samoczynnie rozpuszcza przypalone ślady po smażeniu, pieczeniu, grillowaniu i gotowaniu z pieców , grilli, blach do pieczenia, płyt kuchenek, garnków, patelni oraz szyb kominkowych.
Aktywna piana o dużej przyczepności i drobnych porach działa idealnie także na pionowych powierzchniach.

Skuteczność i ochrona środowiska

  • Samoczynnie usuwa przypalone ślady po pieczeniu, smażeniu, grillowaniu i gotowaniu
  • Czyści dokładnie na zimno i na gorąco
  • Dzięki aktywnej pianie o dużej przyczepności idealnie nadaje się do pionowych powierzchni


Ważne uwagi

  • Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
  • Zaleca się stosowanie rękawic gumowych
  • Przed czyszczeniem upewnij się, że piekarnik, piec jest wyłączony17,99 zł
Ilość
Na magazynie

Skład: 5-<15% węglowodorów alifatycznych; < 5% anionowych, < 5% niejonowych tenzydów. Inne składniki: substancje zapachowe (Limonen)

NIEBEZPIECZEŃSTWO  Zawiera wodorotlenek sodu. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia

i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/producentem. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów.

DUŻA ILOŚĆ

Zobacz także