Regulamin sklepu

Ważny od 23 marca 2017 roku

 

 

I. Informacje ogólne

1) Właścicielem sklepu internetowego flico.pl jest firma Flico Sp. Z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS pod numerem KSR 0000570377, NIP 7792433639

2) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową barwników do tkanin oraz chemii gospodarczej za pośrednictwem sieci Internet.

 

II. Dane kontaktowe

Infolinia 730 100 880 jest  czynna w dni robocze w godzinach od 9:00 -17:00

adres e-mail: sklep@flico.pl

 

III. Składanie i realizacja zamówień

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).

 

2) Zamówienia na produkty chemii gospodarczej można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.flico.pl

 

3) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.flico.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy FLICO Sp. z o.o. Sp.k., a Zamawiającym.

 

4) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00   - 17:00.

 

5) W rozsądnym czasie po zawarciu umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt 3) powyżej, Sklep prześle Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia tej umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. W przypadku  przedpłaty (systemy płatności internetowych – udostępnione przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia) zamówienie zostaje przyjęte do realizacji równocześnie z potwierdzeniem zrealizowania płatności.

 

6) Zamawiający wskazuje na:

    a) Zamawiany towar

    b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar

    c) Sposób dostawy

    d) Sposób płatności

 

7) Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

8) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.

 

9) Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

 

10) Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

 

12) W przypadku niedostępności zamówionego  produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w  magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Zamawiający jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 3) powyżej.

 

13) Propozycja Sklepu, o której mowa w pkt 12) powyżej nie jest wiążąca dla Zamawiającego i tym samym  ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy.

 

14) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości  lub  ewentualnych braków w asortymencie.

 

15) Sklep dokumentuje sprzedaż fakturą VAT lub paragonem fiskalnym. Zamawiający będący konsumentem akceptuje wystawienie faktury VAT imiennej do paragonu. Zamawiający oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT bez podpisu, w formie elektronicznej w formacie PDF na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.

 

IV. Formy płatności

1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania – wg własnego wyboru - z następujących form płatności:

 

a) ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera;

 

b) systemy płatności internetowych – udostępnione przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia

 

c) PRZELEW BANKOWY – na rachunek:

Flico Sp. z o.o. Sp. k., ul. F. Skarbka 16/2, 60-348 Poznań

98 1950 0001 2006 8795 3191 0002 (Idea Bank ).

 

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za  zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

 

3) W przypadku dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem systemów płatności internetowych – udostępnionych przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia lub drogą tradycyjnego przelewu, Zamawiający powinien dokonać płatności w terminie 14 dni. W razie niedokonania płatności w tym terminie, Sklep może wezwać  Zamawiającego - drogą mailową – do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie krótszym niż 10 dni. Jeśli pomimo takiego wezwania Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie,  Sklep może anulować zamówienie w drodze odstąpienia od umowy.

 

V. Reklamacje

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną.

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (np. potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego). Możecie Państwo skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na życzenie Zamawiającego.

3) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

4) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji  -  odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Flico Sp. z o.o. Sp.k.) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Flico, ul. Paczkowska 20a, 60-171 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres biuro@flico.pl)

 

3) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

VII. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

2) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3) Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Flico, ul. Paczkowska 20a, 60-171 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

 

4) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 20  zł.

 

5) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Ochrona danych osobowych (VI)

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Flico Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, Adres 60-348 Poznań, ul. F. Skarbka 16/2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie www.flico.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024).

 

2) Zamawiający może otrzymywać droga elektroniczną lub na podany numer telefonu materiały o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, jeśli wyrazi na to uprzednią zgodę.

 

3) Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów wysyłając na adres biuro@flico.pl informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu w celach marketingowych.

 

4) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

 

5) Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@flico.pl

 

6) Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności spedytorowi w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy towarów.

 

7) Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmie logistycznej PROCAN Sp. z o.o. w zakresie realizacji zamówień.

 

8) Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem.

 

IX. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

1) Strona internetowa www.flico.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.

 

2) Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27.

 

3) Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

 

4) Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

 

X. Zmiany Regulaminu

1) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:

- zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;

- zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych.

 

2) Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.flico.pl

 

3) Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem i tym samym  zlikwidować swoje Konto. Wypowiedzenie umowy ze Sklepem i związana z tym likwidacja Konta ma skutek natychmiastowy i nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

4) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

 

5) Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa  pkt III 3) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 

XI. Postanowienia końcowe

1) Regulamin dostępny jest na stronie www.flico.pl z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.

 

2) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

3) Zamawiający będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Zamawiający może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Zamawiający będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sklepem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

4) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi