HEITMANN Środek do czyszczenia szyb kominkowych 500 ml

INDEX: 3373

Heitmann

Silna, aktywna piana automatycznie/samoczynnie czyści nawet uporczywe zabrudzenia z szyb kominkowych i pieców.

Skutecznośc i ochrona środowiska

  • Gruntownie usuwa uporczywe zabrudzenia
  • Przetestowana tolerancja materiałowa i wydajność
  • Czyste szyby kominkowe zapewniają lepsze przewodzenie ciepła


Ważne uwagi

  • Nie nadaje się do czyszczenia aluminium,  miedzi, powierzchni lakierowanych
  • Nie rozpylać w otwory, z których nie można zetrzeć pianki oczyszczającej.
  • Chronić wykładziny przed zachlapaniem.
  • Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  • Zaleca się stosowanie rękawic gumowych

18,45 zł
Ilość
Na magazynie

Składniki: 5-15% węglowodorów alifatycznych, poniżej 5% tenzydów anionowych, poniżej 5% tenzydów niejonowych. Pozostałe: substancje zapachowe (Limonene), gaz nośny propan/butan, stabilizator piany.

Uwagi/Zagrożenia
Niebezpieczeństwo: Zawiera wodorotlenek sodu. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

MAŁA ILOŚĆ

Zobacz także